บทบาทและอำนาจหน้าที่

บทบาทและอำนาจหน้าที่

  1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวง  และสำนักบริหารกลาง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการนักบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวง
  3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
  4. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานประชุม งานพิธี และกิจกรรมพิเศษ  ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายพันธกิจ

เว็บไซต์ ระบบงานบริการสารสนเทศ

webmail
MOST Training Center

ติดต่อเรา

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel. 0 2 333 3700 ต่อ 3717-3725 , 3733-3736 , 3738-3741 Fax: 0 2 333 3833
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.